เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  อบจ.ลำปาง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านบัวแก้ว”

   ลงวันที่ : 15 มกราคม 2562  ผู้บันทึก : admin

   
   

อบจ.ลำปางน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านบัวแก้ว” หวังประยุกต์ใช้ต่อตนเอง และขยายผลต่อยอดพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านบัวแก้ว” ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยนายเนตร ใจเที่ยง เป็นวิทยากรให้ความรู้บรรยายเรื่องการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นเรียนรู้ฐานการเลี้ยงไส้เดือนและฐานการเลี้ยงมดแดง ฐานการเลี้ยงเป็ดและฐานการเลี้ยงปลา ฐานการทำปุ๋ยหมักและการปลูกผัก ฐานการจัดทำสารชีวภัณฑ์และฐานการปลูกข้าวนาโยน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ด้วยดังกล่าวบุคลากรขององค์กรซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานเพื่อให้พสกนิกรนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และเป็นหลักสำคัญที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กรและประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ในพิธีเปิดโครงการฯ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน.

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.