เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  แบบฟอร์มการลา

   ลงวันที่ : 19 เมษายน 2560  ผู้บันทึก : admin

   
   

 

>> ใบลาป่วย ลาดคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

>> แบบใบขอยกเลิกวันลา

>> ใบลาพักผ่อน

>> แบบใบลาอุปสมบท

>> แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

>> แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

>> แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติการวิจัย

>> แบบใบลาไปปฎิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

>> แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

>> แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ ลก1

>> แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

>> ใบลาของนักศึกษาฝึกงาน

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.