เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  “การบริหารทรัพยากรบุคคล”

   ลงวันที่ : 24 เมษายน 2565  ผู้บันทึก : admin

   
   

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล(ยังใช้อยู่ถึงปัจจุบัน)

วิสัยทัศ พันธกิจ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

วิสัยทัศน์
“พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม”

พันธกิจ
1.ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้อย่างทั่วถึงทุกตำแหน่ง
2.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเก่งงาน(มีความรู้และทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล)
3.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเก่งคน (เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น รู้วิธีทำงานและอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีความสุข และมุ่งมั่นที่จะรักคนอื่น รักองค์กร)
4.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเก่งคิด (รู้วิธีคิด คิดเป็น มีจิตสำนึกที่ดี และมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี)
5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
6.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ

 

 

   
   

    กองการเจ้าหน้าที่
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.