เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

   ลงวันที่ : 10 เมษายน 2560  ผู้บันทึก : admin

   
   

1.การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม และทัศนคติในการทำงานที่ดี
2.พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3.พัฒนาระบบงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส และเป็นธรรม
4.สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
5.ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีการพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
6.ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.