เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  พันธกิจ

   ลงวันที่ : 10 เมษายน 2560  ผู้บันทึก : admin

   
   

พันธกิจ
1.ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้อย่างทั่วถึงทุกตำแหน่ง
2.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเก่งงาน(มีความรู้และทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล)
3.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเก่งคน (เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น รู้วิธีทำงานและอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีความสุข และมุ่งมั่นที่จะรักคนอื่น รักองค์กร)
4.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเก่งคิด (รู้วิธีคิด คิดเป็น มีจิตสำนึกที่ดี และมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี)
5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
6.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.