เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

   ลงวันที่ : 11 มีนาคม 2562  ผู้บันทึก : admin

   
   
  1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ จากการนำเทคโนโลยีมาใช้วางแผนและตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ และการทำงานเชิงรุกมากขึ้น ให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                       มีการสร้างนวัตกรรมการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน  ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต  และความ ถูกต้องชอบธรรม ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
  3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อรองรับการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ (AEC)  สังคมและวัฒนธรรม (ASCC) การเมืองและความมั่นคง (ASC)
   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.