กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห...

8 พฤษภาคม 2566
Card image cap

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห...

25 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนยจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร 25 พ.ค. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร 19 พ.ค. 2566

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 25 เม.ย. 2566

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 20 เม.ย. 2566

อบจ.ลำปาง ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายและบรรจุใหม่ ณ 1 มี.ค. 2566

ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 10 ก.พ. 2566

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 3 ก.พ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 3 ก.พ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 30 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 17 ม.ค. 2566

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 30 พ.ย. 2565

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 30 ต.ค. 2564

อบจ.ลำปาง พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 13 ส.ค. 2562

อบจ.ลำปางพัฒนาสมรรถนะสูู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ จัดเสริมทักษะปฏิบัติงานและการบริหารราชการยุคใหม่ 25-26 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562

กระตุ้นแนวความคิดและกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง 9 ก.ค. 2562

โครงการพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทีม 8 ก.ค. 2562

อบจ.ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติราชการ 4.0 8 ก.ค. 2562

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress