กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

ITA อบจ.ลำปาง
Card image cap

แนวทางการเขียนหนังสือราชการ

แนวทางการเขียนหนังสือราชการ

30 มีนาคม 2566
Card image cap

คู่มือการปฏิบัติงาน “เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน”

คู่มือการปฏิบัติงาน “เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน”

30 มีนาคม 2566
Card image cap

คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30 มีนาคม 2566
Card image cap

รายงานผลหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น 81

รายงานผลหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น 81

26 กุมภาพันธ์ 2566
Card image cap

รายงานศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน

รายงานศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน

14 กุมภาพันธ์ 2566
Card image cap

โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หลักสูตรปฐมน...

30 มกราคม 2566
Card image cap

แบบประเมินสำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น

แบบประเมินสำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่ง...

17 มกราคม 2566
Card image cap

ประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565

15 ธันวาคม 2565
Card image cap

สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์

28 กันยายน 2565
Card image cap

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาองค์กร”

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ลำปาง

10 กันยายน 2565
Card image cap

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

31 สิงหาคม 2565
Card image cap

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดทำคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง และรักษาการใน...

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะปลัดองค์กรปก...

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2561-2563

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

18 กรกฎาคม 2565
Card image cap

‘5 สัญญาณ’ เตือนภัยที่่ทำงานเป็นพิษต้นเหตุพนักงานฝีมือดีลาออกแม้ได้ค่าจ้างแพง

‘5 สัญญาณ’ เตือนภัยที่่ทำงานเป็นพิษต้นเหตุพนักงานฝีมือดีลาออกแม้ได้ค่าจ้างแพง

29 เมษายน 2565
Card image cap

คู่มือการปฏิบัติงาน “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561”

คู่มือการปฏิบัติงาน “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ...

23 เมษายน 2565
Card image cap

เข้าใจความต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น เสริมการทำงานสุดแฮปปี้

เข้าใจความต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น เสริมการทำงานสุดแฮปปี้

24 มีนาคม 2565
Card image cap

เติมความรู้กับ 5 Digital Library

เติมความรู้กับ 5 Digital Library

18 กุมภาพันธ์ 2565
Card image cap

การเรียน Online Learning/Entertainment

การเรียน Online Learning/Entertainment

28 มกราคม 2565
Card image cap

การเรียนรู้ในยุุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้

การเรียนรู้ในยุุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้

28 ธันวาคม 2564
Card image cap

ประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564

9 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress