กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

KM กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง
Card image cap

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลาก...

2 ธันวาคม 2565
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 (แผนพัฒนารายตำแหน่ง และแผนการจัดฝึกอบรม)

21 พฤศจิกายน 2565
Card image cap

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านช่าง”

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ลำปาง ห...

10 พฤศจิกายน 2565
Card image cap

แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดการองค์ความรู้  (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566 ...

30 ตุลาคม 2565
Card image cap

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน”

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ลำปาง 

20 ตุลาคม 2565
Card image cap

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร Smart city (การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ) เทศบาลตำบลแม่เหียะ

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบ...

4 ตุลาคม 2565
Card image cap

สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์

28 กันยายน 2565
Card image cap

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาองค์กร”

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ลำปาง

10 กันยายน 2565
Card image cap

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

31 สิงหาคม 2565
Card image cap

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดทำคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง และรักษาการใน...

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะปลัดองค์กรปก...

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2561-2563

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

18 กรกฎาคม 2565
Card image cap

‘5 สัญญาณ’ เตือนภัยที่่ทำงานเป็นพิษต้นเหตุพนักงานฝีมือดีลาออกแม้ได้ค่าจ้างแพง

‘5 สัญญาณ’ เตือนภัยที่่ทำงานเป็นพิษต้นเหตุพนักงานฝีมือดีลาออกแม้ได้ค่าจ้างแพง

29 เมษายน 2565
Card image cap

คู่มือการปฏิบัติงาน “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561”

คู่มือการปฏิบัติงาน “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ...

23 เมษายน 2565
Card image cap

เข้าใจความต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น เสริมการทำงานสุดแฮปปี้

เข้าใจความต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น เสริมการทำงานสุดแฮปปี้

24 มีนาคม 2565
Card image cap

เติมความรู้กับ 5 Digital Library

เติมความรู้กับ 5 Digital Library

18 กุมภาพันธ์ 2565
Card image cap

การเรียน Online Learning/Entertainment

การเรียน Online Learning/Entertainment

28 มกราคม 2565
Card image cap

การเรียนรู้ในยุุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้

การเรียนรู้ในยุุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้

28 ธันวาคม 2564
Card image cap

ประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564

9 ธันวาคม 2564
Card image cap

การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 02 พฤศจิก...

19 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Road Map)

แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Road Map) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปา...

18 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

พลเมืองดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21

พลเมืองดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21

28 ตุลาคม 2564

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress