กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

KM กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง
Card image cap

สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์

28 กันยายน 2565
Card image cap

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาองค์กร”

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ลำปาง

10 กันยายน 2565
Card image cap

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

31 สิงหาคม 2565
Card image cap

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

18 กรกฎาคม 2565
Card image cap

‘5 สัญญาณ’ เตือนภัยที่่ทำงานเป็นพิษต้นเหตุพนักงานฝีมือดีลาออกแม้ได้ค่าจ้างแพง

‘5 สัญญาณ’ เตือนภัยที่่ทำงานเป็นพิษต้นเหตุพนักงานฝีมือดีลาออกแม้ได้ค่าจ้างแพง

29 เมษายน 2565
Card image cap

คู่มือการปฏิบัติงาน “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561”

คู่มือการปฏิบัติงาน “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ...

23 เมษายน 2565
Card image cap

เข้าใจความต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น เสริมการทำงานสุดแฮปปี้

เข้าใจความต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น เสริมการทำงานสุดแฮปปี้

24 มีนาคม 2565
Card image cap

เติมความรู้กับ 5 Digital Library

เติมความรู้กับ 5 Digital Library

18 กุมภาพันธ์ 2565
Card image cap

การเรียน Online Learning/Entertainment

การเรียน Online Learning/Entertainment

28 มกราคม 2565
Card image cap

การเรียนรู้ในยุุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้

การเรียนรู้ในยุุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้

28 ธันวาคม 2564
Card image cap

การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 02 พฤศจิก...

19 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

พลเมืองดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21

พลเมืองดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21

28 ตุลาคม 2564

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress