กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

KM กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง, การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร
Card image cap

KM : หลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4

การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

15 พฤษภาคม 2567
Card image cap

KM : โครงการฝึกอบรม”เพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2″

การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) นางจิรภา พ...

14 พฤษภาคม 2567
Card image cap

สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล

การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) กองการเจ้า...

27 มีนาคม 2567
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567

2 กุมภาพันธ์ 2567
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

29 กันยายน 2566
Card image cap

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

8 กันยายน 2566
Card image cap

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการสื่อสารเชิงรุก

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการสื่อสารเชิงรุก

25 สิงหาคม 2566
Card image cap

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสู่องค์กรคุ...

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์การ...

21 กรกฎาคม 2566
Card image cap

รายงานผลฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 34

รายงานผลฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 34

7 กรกฎาคม 2566
Card image cap

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 22”

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 22”

19 มิถุนายน 2566
Card image cap

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 21”

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ...

15 พฤษภาคม 2566
Card image cap

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 46

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 46

4 เมษายน 2566
Card image cap

แนวทางการเขียนหนังสือราชการ

แนวทางการเขียนหนังสือราชการ

30 มีนาคม 2566
Card image cap

คู่มือการปฏิบัติงาน “เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน”

คู่มือการปฏิบัติงาน “เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน”

30 มีนาคม 2566
Card image cap

คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30 มีนาคม 2566
Card image cap

รายงานศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน

รายงานศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน

1 มีนาคม 2566
Card image cap

รายงานผลหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น 81

รายงานผลหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น 81

26 กุมภาพันธ์ 2566
Card image cap

โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หลักสูตรปฐมน...

30 มกราคม 2566
Card image cap

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลาก...

2 ธันวาคม 2565
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 (แผนพัฒนารายตำแหน่ง และแผนการจัดฝึกอบรม)

21 พฤศจิกายน 2565
Card image cap

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านช่าง”

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ลำปาง ห...

10 พฤศจิกายน 2565
Card image cap

แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดการองค์ความรู้  (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566 ...

30 ตุลาคม 2565
Card image cap

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน”

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ลำปาง 

20 ตุลาคม 2565
Card image cap

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร Smart city (การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ) เทศบาลตำบลแม่เหียะ

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบ...

4 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress