กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

ITA 2566 กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง
       O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
       O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ)
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       O23 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล(ยังใช้อยู่ปัจจุบัน)
.
       O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
                 – บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 
                 – รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566) 
                 – การสร้างความผูกพันและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 .
       O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                 +การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
                 – ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
                 – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์เและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 51) พ.ศ.2562 
                 – ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 
                 – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างประจำมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือลูกจ้างประจำ กรณีถ่ายโอนบุคลากร พ.ศ.2542 
                  – ประกาศ ก.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 56) พ.ศ. 2566 
 .
                 +การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
                 – ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) 
                 – ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก. อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 
                 – ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานที่ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 
                 – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 

                  – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 

 

.
                 +หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
                 – ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
.
                 +หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
                 – ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
                 – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2565 
.
                 +หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
                 – ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)
                 – ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
.
                 +หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
                 – ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563  
                 – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563 
 .
                  +เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
                 – ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจกาอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 
                 – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 53) พ.ศ.2563 
                 – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 54) พ.ศ.2564 
                 – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 55) พ.ศ.2564 
 .
                   +กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                 – ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2563 
                 – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 
                 – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 

                – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 

 

 .
        O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
               – บันทึกรายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565 
               – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
 .
         O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
               – ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 
               – ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
               – ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
               – ข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
 .
        O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
               – การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
               – การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 
               – โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
.
        O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
                   + จริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
                 – รายงานผลการประเมินจริยธรรมบุคคลากรของ อบจ.ลำปาง (พ.ศ.2566) 
                – ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ(พ.ศ.2566) 
.
                   + (ดำเนินการปี 2566)โครงการเชิดชูบุคคลต้นแบบ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและผลการปฏิบัติงานดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565
                 – ขออนุมัติโครงการ 
                 – โครงการ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้มีคุณธรรมและผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 
                 – ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และผลการปฏิบัติงานดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ.2565 
                  – ภาพการมอบรางวัลบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ผู้ชม จำนวน 754 ครั้ง

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress