กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
        การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
                   + จริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
                 – รายงานผลการประเมินจริยธรรมบุคคลากรของ อบจ.ลำปาง 
                   – ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ(พ.ศ.2566)  
 .
                   + (ดำเนินการปี 2566)โครงการเชิดชูบุคคลต้นแบบ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและผลการปฏิบัติงานดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565
                 – ขออนุมัติโครงการ 
                 – โครงการ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้มีคุณธรรมและผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 
                 – ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และผลการปฏิบัติงานดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ.2565 
                   – ภาพการมอบรางวัลบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  

 

ผู้ชม จำนวน 523 ครั้ง

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress