กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

1.การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม และทัศนคติในการทำงานที่ดี
2.พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3.พัฒนาระบบงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส และเป็นธรรม
4.สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
5.ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีการพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
6.ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress