กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

 พันธกิจ

พันธกิจ
1.ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้อย่างทั่วถึงทุกตำแหน่ง
2.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเก่งงาน(มีความรู้และทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล)
3.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเก่งคน (เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น รู้วิธีทำงานและอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีความสุข และมุ่งมั่นที่จะรักคนอื่น รักองค์กร)
4.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเก่งคิด (รู้วิธีคิด คิดเป็น มีจิตสำนึกที่ดี และมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี)
5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
6.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress