เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 
 
อบจ.ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติราชการ 4.0
 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อบจ.ลำปาง สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต

อบจ.ลำปาง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านบัวแก้ว”

อบจ.ลำปาง ประชุมคณะทำงานการประเมินประสิทธิภาพฯ-อบจ.ลำปาง พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

-อบจ.ลำปางพัฒนาสมรรถนะสูู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ จัดเสริมทักษะปฏิบัติงานและการบริหารราชการยุคใหม่ 25-26 ก.ค. 2562

-กระตุ้นแนวความคิดและกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

-โครงการพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทีม

-อบจ.ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติราชการ 4.0


 แบบประเมิน
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 แบบคำร้องขอโอนย้าย
 เอกสารประกอบการอบรม
 แบบขอหนังสือรับรอง
 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 คำขอมีบัตร
 แบบฟอร์มการลา
ทั้งหมด  
ทั้งหมด  
 เอกสารประกอบการอบรม
 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ.ศ.2561
ทั้งหมด  

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.