เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 
 
อบจ.ลำปาง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านบัวแก้ว”
 
อบจ.ลำปาง ประชุมคณะทำงานการประเมินประสิทธิภาพฯ

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ อบจ.ลำปาง

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามศาสตร์พระราชา ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 12 มีนาคม 2560


 แบบประเมิน
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 แบบคำร้องขอโอนย้าย
 เอกสารประกอบการอบรม
 แบบขอหนังสือรับรอง
 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 คำขอมีบัตร
 แบบฟอร์มการลา
ทั้งหมด  
ทั้งหมด  
 เอกสารประกอบการอบรม
 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ.ศ.2561
ทั้งหมด  

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.