เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 
 
กระตุ้นแนวความคิดและกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
 
โครงการพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทีม

อบจ.ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติราชการ 4.0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อบจ.ลำปาง สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต-ประกาศ อบจ.ลำปาง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

-กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

-เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

-ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

-ประกาศรับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

-รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

-แผนการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

-ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ-อบจ.ลำปาง พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

-อบจ.ลำปางพัฒนาสมรรถนะสูู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ จัดเสริมทักษะปฏิบัติงานและการบริหารราชการยุคใหม่ 25-26 ก.ค. 2562

-กระตุ้นแนวความคิดและกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

-โครงการพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทีม

-อบจ.ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติราชการ 4.0


 แบบแสดงเจตจำนงค์ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด(ก่อนเข้ารับการอบรม)
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ(โบนัส) ประจำปี 2563
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบใหม่)
 แบบประเมิน
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 แบบคำร้องขอโอนย้าย
 เอกสารประกอบการอบรม
 แบบขอหนังสือรับรอง
 คำขอมีบัตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
 แบบฟอร์มการลา
ทั้งหมด  
ทั้งหมด  
 เอกสารประกอบการอบรม
 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ.ศ.2561
ทั้งหมด  

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.