เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ อบจ.ลำปาง

   ลงวันที่ : 14 มกราคม 2562  ผู้บันทึก : admin

   
   

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร ต่อข้าราชการบรรจุแต่งตั้งใหม่ และข้าราชการที่รับโอน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ อบจ.ลำปาง เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม ที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง นำโดย ดร.ศศิธร รณะบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง เป็นผู้ฝึกอบรมทางวิชาการ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในด้านการคิดเชิงบวก การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนาองค์การ และการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลกรสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ องค์กร ประชาชน และประเทศชาติต่อไป

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.