กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

ITA กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล(ยังใช้อยู่ถึงปัจจุบัน)
  O26 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
       – แผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2564-2566
       – ภาพประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
       – รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2565
       – ให้พนักงานจ้างลาออก 2565 
       – ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  2565 
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
        ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
        ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์เและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 51) พ.ศ.2562
        ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563
        ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างประจำมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือลูกจ้างประจำ กรณีถ่ายโอนบุคลากร พ.ศ.2542
     การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
        ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
        ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก. อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
        ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานที่ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565
        ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564
        ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565
    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
        ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
        ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
   หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
        ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)
        ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
        ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563
        ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563
   เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
        ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจกาอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563
        ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 53) พ.ศ.2563
        – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 54) พ.ศ.2564
        – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 55) พ.ศ.2564
กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
          – ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2563
          – ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2563
  O28 รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   นโยบายฝ่ายบริหารงานบุคคล 2563
   1.การบริหารอัตรากำลัง สรรหา คัดเลือกบุคลากร การวางแผนอัตรากำลังและงบประมาณ
        จัดทำแผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2564 -2566
        ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564
        ให้ลูกจ้างประจำลาอกราชการด้วยเหตุสูงอายุ กรณีเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564
        – เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564
        รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2564
  2. การส่งเสริมขีดความสามารถ การพัฒนาและฝึกอบรม
      

– การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
        – โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        – ไฟล์ขออนุมัติโครงการ
         – สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา พ.ศ.2564
         – สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา(กรม) พ.ศ.2564

 

 

ผู้ชม จำนวน 427 ครั้ง

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress