กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

Ita 2567 หัวข้อกองการเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 
– ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
– ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
– ข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม โดยให้แสดงเป็น คำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ 
แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในปฏิบัติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน
– การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
1. บันทึกรายการฝึกอบรม
2. รายงานผลดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม 2567

 

ผู้ชม จำนวน 152 ครั้ง

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress